Reactie Ministerie VWS

VWS

Vorige week deelde wij een bericht uit De Gelderlander waarin een interview stond met als titel: “Coronacrisis: vroeggeborenen en 80-plussers moeten als eerste plaatsmaken op volle ic“. Als reactie hebben we in een Statement gedeeld wat we van dit bericht vinden. Dat bericht kan je hier lezen. 

Omdat Stichting Prematurendag staat voor juiste informatie en we opkomen voor de belangen van ouders van te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen, hebben we meteen contact gezocht met het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om een reactie op dit artikel te vragen. Dit is wat wij zojuist hebben gekregen namens de Minister van VWS:


“Goed dat u mailt en deze zorgen aan ons doorgeeft. Ik kan me voorstellen dat een dergelijk artikel onrust veroorzaakt bij ouders.

Allereerst wil ik toelichten wat wordt bedoeld met het draaiboek van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en daarna kan ik ingaan op het huidige standpunt van de Nederlandse vereniging van Kinderartsen (NVK).

Ik wil benadrukken dat het kabinet geen leeftijdsgrenzen stelt aan IC-opnames. De NVIC heeft op 16 maart het draaiboek pandemie vastgesteld, rondgestuurd aan haar leden, en op haar website gepubliceerd. Deze versie is beoordeeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Intensivisten Vereniging (NIV) en de artsenfederatie KNMG. Het draaiboek pandemie gaat onder andere in op het uniform behandelen en triëren in tijden van schaarste. De NVIC heeft tevens opgeroepen om direct maatregelen te treffen en elkaar te helpen waar mogelijk. Die maatregelen gaan onder andere over het uitbreiden van de IC-capaciteit.
In de Nederlandse gezondheidszorg kan iedereen uitgaan van het gelijkheidsbeginsel. Tegelijkertijd geldt altijd, tijdens een pandemie maar ook in de periode van normale zorgverlening, dat voor individuele patiënten de voordelen en nadelen van een IC-opname worden afgewogen. De opname moet proportioneel zijn en de kans op herstel moet in redelijke mate voorzienbaar zijn. Dagelijks zijn intensivisten bezig met zinnige zorg en wegen zij af of het starten van een IC-behandeling de kwaliteit van leven vergroot.

In het meest extreme scenario, waarbij schaarste echt een rol gaat spelen, zal er uiteindelijk een keuze gemaakt moeten worden wie er nog behandeld kan worden op de IC en wie niet. Ook dán wordt naar iedere patiënt als individu gekeken en vindt triage plaats op basis van het ingeschatte grootste voordeel van IC-behandeling. Om een inschatting te maken wordt gekeken naar het gehele ziektebeeld van de patiënt en wordt onder andere de internationaal vastgestelde ‘clinical frailty score’ meegewogen. Triage vindt niet plaats op basis van wie het eerst komt. Het blijft aan de behandelend artsen om die afweging te maken in de crisissituatie. In die fase zitten we gelukkig niet en onze inspanningen zijn er nadrukkelijk op gericht om niet in die fase te belanden.

Naar aanleiding van uw mail heb ik contact opgenomen met de portefeuillehouder geboortezorg bij de NVK. Het standpunt van de NVK is dat het aanpassen van behandelgrenzen voor de neonatologie op dit moment niet aan de orde is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.