ANBI Beleidsplan

Waarom bestaan wijPrivacybeleid | Vrijwilligersbeleid | Beleidsplan | Jaarverslag | Agenda


Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingenmoet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Algemeen

Kernprincipes en uitgangspunten statuten Stichting Prematurendag

 • Statutaire doelstelling:
  Artikel 2:
  1. De stichting heeft ten doel:
  a. het bieden van een platform voor ouders van couveusekinderen, familie, vrienden, zorgverleners en werkgevers.
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Afwezigheid van winstoogmerk:
  Artikel 2:
  3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
 • Bestemming liquidatiesaldo:
  Artikel 13:
  3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Beloning bestuur

De leden van het bestuur en/of andere beleidsbepalers ontvangen conform de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Hier vindt u onze missie en visie

Beleid

 • Hier vindt u onder welke randvoorwaarden elke bestuursbeslissing wordt genomen.
 • Hier vindt u waarom wij bestaan (ontstaan, missie en visie, bestuur en vrijwilligers, beleidsstukken)
 • Hier vindt u wat wij doen (doelen, projecten, CleverBaby app, evenementen, bijeenkomsten).
 • Hier vindt u hoe en  met wie wij het doen (vrijwilligers, sponsors, webshop, donaties, giften, crowdfunding)
 • Binnen de projecten is een wekelijks (telefonish of digitaal) overleg. De projectleider rapporteert aan het verantwoordelijk bestuurslid.
 • Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar, één maal per kwartaal, waarbij minimaal vier van de vijf berstuursleden aanwezig zijn.
 • Het bestuur en vrijwilligers kunnen recht hebben op een reiskostenvergoeding, mits vooraf bepaald en afgesproken. Gezien de Stichting pas is opgericht zijn hier nog geen middelen voor.

Beheer

De financiële balans is in beheer van de Penningmeester. Er zijn twee personen die dagelijks de enige bankrekening van de Stichting beheren, alle betalingen lopen via de Penningmeester. Een kascommissie bestaande uit twee personen controleert jaarlijks de jaarbalans. Een accountant zal vervolgend het jaarverslag accorderen. Voor meer informatie over vermogen en een cijfermatig overzicht, neemt u contact op met de Penningmeester via het contactformulier.

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een Voorzitter, een Penningmeester, een Secretaris en twee bestuursleden. Elk lid van het bestuur heeft een eigen portefeuille van werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Voor vragen over het beleidsplan, kunt op contact opnemen met het bestuur via het contactformulier.

Onze gegevens zijn:

 • Kamer van koophandel: 67233767
 • RSIN: 856888382
 • IBAN: NL20 INGB 0007 6108 62, ING BANK, BIC SWIFT: INGBNL2A
 • Download hier ons beleidsplan (.pdf): beleidsplan_2017

Lees hier waarom ook u Stichting Prematurendag kunt steunen